ŞARTNAME

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MARŞI BESTE YARIŞMASI

ŞARTNAMESİ

 

I-YARIŞMANIN TÜRÜ

Akdeniz Üniversitesi Marşı beste yarışması.

II-AMAÇ

Akdeniz Üniversitesi, yüksek nitelikli akademik programlar ile evrensel düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel üretimi, bilginin teknolojiye dönüşümüne katkı sağlamayı, toplumun bilgi, teknoloji, sanat, kültür ve diğer alanlardaki gereksinimlerini üst düzeyde karşılamayı görev edinmiş bir üniversitedir.

Bu doğrultuda, Akdeniz Üniversitesini her platformda temsil edebilecek bir marş bestelenmesi, aynı zamanda bestecileri nitelikli eserler vermeye teşvik etmek ve yeni bestecilerin yetişmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

 

III-KATILIM ŞARTLARI

 • Yaş sınırı olmaksızın Türkiye Cumhuriyeti veya K.K.T.C. vatandaşları katılabilir.
 • Yarışmanın düzenlenmesinde ve seçici kurulda yer alanlar ve birinci derece akrabaları katılamazlar.
 • Bir kişi birden fazla eserle veya birden çok kişi ortak eser ile katılabilirler.

.

IV-ESERLERDE ARANACAK NİTELİKLER

 

 1. Eserin sözleri; Milli birlik ve beraberliği teşvik eden ve öğrenci motivasyonuna olumlu etki sağlayacak nitelikte olmalı, eserde yıkıcı, bölücü, ötekileştirişi anlam içeren sözler yer almamalıdır.
 2. Akdeniz Üniversitesi misyon ve vizyonuna uygun, yüceltici, kolay anlaşılır ve dilbilgisi kuralları çerçevesindeTürkçe yazılmış olmalıdır.
 3. Eser koro için piyano eşlikli olacaktır.
 4. Yarışmaya gönderilen eserlerin daha önce hiçbir yerde seslendirilmemiş, ödül kazanmamış ve telif haklarının satılmamış olması gerekir.
 5. Eser, ulusal ya da uluslararası eserlerle taklit niteliğinde benzerlik göstermemelidir.
 6. Eserlerin süresi en az 2 dakika, en fazla 5 dakika olmalıdır.
 7. Besteci, eserlerinin tamamen özgün olduğunu bildirmekle yükümlüdür.

 

V-HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 

 1. Eser sahipleri, Finale kalan veya ödül kazanan eserlerin tüm yayın haklarının süresiz olarak Akdeniz Üniversitesi’ne ait olacağını kabul etmiş sayılacaklar ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun eser sahiplerine tanıdığı hakları talep etmeyeceklerdir.

 

 1. Yarışmaya katılan eser sahipleri bu şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş olacaklardır.

 

 1. Ödüller ile ilgili vergisel yükümlülük olması halinde bu yükümlülük Akdeniz Üniversitesine ait olacaktır.

 

 1. Yarışmaya gönderilen eserler yarışma sonuçlanıp ödül kazananlar ilan edilmeden önce hiçbir yerde yayınlanamaz.

 

 1. Dereceye giren eser sahibi eserin işlenmesi, CD, DVD vb. formatta çoğaltılması ve yayılması konusundaki mali hakları ile işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla her türlü mecrada umuma iletimi konusundaki haklarını süresiz olarak, tam ve alt ruhsatla, Akdeniz Üniversitesine devrettiğini kabul ve taahhüt eder.

 

 1. Akdeniz Üniversitesi, finalde 1. olan eserin, yayın yer ve zamanını tayin etme, kısmen veya tamamen yayınlama ve eserde gerektiğinde küçük değişiklikler yapma yetkisine sahiptir.

 

 1. Akdeniz Üniversitesi, 5. maddede belirtilen kapsamda mali haklarını devraldığı eseri işleme, süre ile sınırlı olmaksızın CD, plak, bant, kaset, video vb. şekilde çoğaltma, yayma, süresiz olarak radyo televizyon ve her türlü mecrada umuma iletme (dijital ortam dahil), yabancı yayın kuruluşlarına, yurt içindeki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme hakkına sahiptir.

 

 1. Eserlerin sınırsız ve süresiz olarak kullanılmasına, eserlerin ve mali hakların, işleme, aslını ve işlemesini çoğaltma, yayma, temsil, dijital iletim de dahil olmak üzere radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın vasıtasıyla, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları (mobil medya hakları, Katma değerli servis, IPTV, internet vb. sesli ve görüntülü, yazılı olarak çoğaltabilme, satabilme, basabilme veya yayınlayabilme; radyo ve televizyonda aynı anda, ayrı ayrı yayınlarda aynı anda veya değişik anlarda yayınlayabilme; radyo ve televizyon yapım yayınlarında kullanabilme; yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara ücretsiz verebilme, satma, tekrar yayınlayabilme, işleyebilme, internette yada herhangi bir mecrada kullanabilme) ve satış amaçlı CD/DVD/LP yapım haklarını tam ve alt ruhsatla Akdeniz Üniversitesine sınırsız ve süresiz devrini, ayrıca eserden kaynaklanan fikri bir hakkın ihlali halinde bundan kaynaklanan her türlü hukuki, mali ve cezai sorumluluğun besteci tarafından karşılayacağı hükmünü kapsar.

 

 1. Ödül alan eserlerin bestecilerine verilecek olan ödül bedeli aynı zamanda telif ücretidir.

 

Bu sebeple telif ücreti müzik eserinin sahipleri olan besteci ve söz yazarını birlikte kapsar.

Besteci tarafından söz yazarının izninin alındığına dair belge kuruma ibraz edilecektir.

Söz yazarları ile besteciler arasındaki işbu şartname konularına ilişkin anlaşmalardan kurum sorumlu değildir.

 

 

VI-ESERLERİN TESLİMİ

 1. Besteci, var ise eserin bilgisayarla yazılmış piyano eşlikli nota çıktısını, sözlerini, 5 beş kopya olarak,

Bir sayfadan fazla ise ciltli veya spirallenmiş biçimde (A4 boyutunda) ve istenirse eserin kaydını içeren bir CD veya USB bellek ile beraber (Söz konusu kaydın bilgisayar desteği ile de yapılması mümkündür) 23 Şubat 2018 tarihine kadar 5 rakam 2 harften oluşan rumuzlu bir zarf içinde: “Pınarbaşı Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı Akdeniz Üniversitesi Kampüsü Antalya Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü, 07058 Konyaaltı / Antalya adresine iadeli taahhütlü posta veya kargo ile ya da makbuz karşılığı elden teslim eder. Bu tarihten sonra gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

 1. Besteciler her bir eser için 5 rakam 2 harften oluşan bir rumuz kullanmalıdır.
 2. Birden fazla eser için ayrı ayrı rumuzlar kullanılmalıdır.
 3. Yarışmaya katılan eser sahiplerinin, eserleri üzerine kendi kimliklerini belli edecek ad, imza, yer adı, tarih ve herhangi bir işaret koymaları yasaktır. Bu tür başvurular değerlendirilmez.
 4. Besteciler, üzerine rumuz yazılı büyük zarf içinde aşağıda yer alan:
 5. a) 5 nüsha nota (Eserin orijinal adı yer almaksızın, üzerinde sadece rumuz yazılı)
 6. b) 5 nüsha eserin sözleri (Eserin orijinal adı yer almaksızın, üzerinde sadece rumuz yazılı)
 7. c) Eserin kaydını içeren bir CD veya USB bellek ile beraber (söz konusu kaydın bilgisayar desteği ile de yapılması mümkündür) notalar PDF formatında ve ses dosyası (mp3, wav) olarak gönderilmelidir.

İsteyen aday herhangi bir nota yazım programında da eserin kaydını gönderebilir.

d)Kapalı bir zarfı (üzerinde sadece rumuz ve biyografiler ifadesi yazılı) içinde:

Besteci biyografisi,

Söz yazarı biyografisi

Şarkı künyesi (Şarkı adı-besteci-söz yazarı adları)

Şartnamenin arkasında bulunan, müdürlüğe hitaben yazılmış Ek 1 belgeyi.

Söz yazarı ile besteciler, birden fazla eser ile yarışmaya katılıyorlarsa her eser için yukarıda istenilen dokümanları ayrı ayrı düzenleyecek ve sunacaklardır.

 1. e) Finale kalan eserler üzerinde seçici kurul gerekli görülen birtakım yapısal (prozodi, biçim ve piyano eşlik yapıları) değişiklikler yapma hakkına sahiptir.

 

VII-YARIŞMA TAKVİMİ

 

Eser Son Teslimi Tarihi: 23 Şubat 2018
Seçici Kurulu toplantısı: 26 Şubat 2018
Finale kalacak eserlerin ilan edilmesi: 2 Mart 2018
Final: 12 Mart  2018

 

 

VIII-SEÇİCİ KURUL

 1. Seçici kurul ilgili yönetmelikte belirtildiği üzere yeterli sayıda üyeden oluşur.
 2. Seçici kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

 

ONUR KURULU

ONUR KURULU ÜYELERİ
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL (Rektör)
Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA (Rektör Yard.)
Prof. Dr. Erol GÜRPINAR (Rektör Yard.)
Prof. Dr. Ahmet ÖGKE (Rektör Yard.)

 

Genel Koordinatör: 

Prof. Dr. Nihan YAĞIŞAN (Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Müdürü)

 

IX-SEÇİCİ KURUL VE İLK DEĞERLENDİRME

 

 1. Seçici Kurul, teslim edilen tüm eserleri nota, söz ve kayıt materyalleri üzerinden değerlendirerek, finalde yarışacak en çok 5 eseri tespit edecektir.
 2. Finale kalmaya değer görülen eserlerin rumuzlarına göre kimlik zarfları Seçici Kurul üyelerinin önünde açılır, finale kalan eserler ve besteciler belli olur.
 3. Değerlendirme sonucu, (ödüllere göre sıralama yapılmadan) “Finale Kalan Eserler” olarak bir tutanakla tespit edilir.
 4. Finale kalan yapıtların Rumuzları, 2 Mart 2018 Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Devlet Konservatuarı Müdürlüğü tarafından ilan edilir.
 5. Akdeniz Üniversitesi Konservatuar Müdürlüğü tarafından belirlenen koro ve piyano eşlikçileri ile birlikte “final” için eserlerin çalışılmasına başlanır.

 

 

 

X-FİNAL

 1. Seçici kurul tarafından finale bırakılan 5 eser 12 Mart 2018 günü Akdeniz Üniversitesi Konservatuar Müdürlüğü tarafından belirlenen koro ve piyano eşlikçileri ile canlı olarak seslendirilir.
 2. Seçici kurul ve Onur kurulu tarafından birinciliğe layık görülen eser, davetliler önünde belirlenerek ödülü takdim edilir.
 3. Diğer 4 eserin bestecisine ise mansiyon ödülü verilir.

XI-ÖDÜL

 1. Birinci olan eserin bestecisine on bin (10.000) TL
 2. Finale kalan birinciden sonraki diğer dört eserin bestecilerine beş yüzer (500) TL mansiyon ödülü net olarak verilecektir.

XII-YARIŞMA SONRASI AŞAMALAR

 

 • Eserlerin Geri Verilmesi

 

Yarışmadan sonra derece almayan eser sahipleri, yarışmanın bitimini müteakip iki (2) ay içerisinde Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü’nden tasarımlarını bizzat veya yasal vekilleri tarafından alırlar.

Akdeniz Üniversitesi, bu süre içinde alınmayan eserlerden sorumlu değildir.

 

Yarışmadan Çıkartılma

 • İş bu şartname hükümlerine uymayan katılımcılar ve eserleri yarışma dışı bırakılır.

 

Anlaşmazlıkların Çözülme Şekli ve Yeri

 

 • Yarışmacı ve Akdeniz Üniversitesi arasında doğabilecek hukuki itilaflar Antalya Mahkemeleri’nde çözüme bağlanacaktır.

 

 

 

(Sorular için  arulusoy@gmail.com  veya ydurak27@gmail.com adresine başvurulabilir.)

 

 

 

 

 

 

EK-1

 

 

 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

ANTALYA

 

Üniversitenizin düzenlemiş olduğu “Akdeniz Üniversitesi Marşı” adlı Beste Yarışması’na gönderdiğim ………………… rumuzunu taşıyan eser bütünüyle kendime aittir.

“Akdeniz Üniversitesi Marşı” adlı Beste Yarışması Şartnamesinde yer alan hükümleri aynen

kabul ve taahhüt ettiğimi bildiririm.

Saygılarımla.

 

/2018

 

 

Bestecinin Adı-Soyadı  :

İmza

 

TC Kimlik No                         :

Doğum Tarihi                           :

Eserin Rumuzu             :

Adres                                      :

 

 

Telefon                                    :

Cep telefonu                            :

Linklerimiz

 apk

Misyon

Çalışmalarıyla performans sanatları alanında yaşanan sorunlara çözüm üretecek, bu alanın gelişimine katkıda bulunacak genç kuşak sanatçı adaylarını yetiştirmek. Sanatsal ve sektörel araştırmalar yaparak performans sanatları alanının sorunlarına ve açmazlarına çözüm önerileri sunmak. Sanat alanında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek. Gerek ulusal, gerekse uluslar arası düzeyde konserler ve temsiller düzenleyerek müzik sanatının sevilmesine, yayılmasına, gelişmesine katkı sağlamak.

Vizyon

Performans sanatları alanında yapacağı çalışmalarla, yetiştireceği sanatçı adaylarıyla, yarattığı eserler ve yaptığı yeniliklerle tanınan, sahip olduğu deneyim ve uzmanlıkla sözü geçen, geleceğe bakışıyla sanata yön verebilen, bu güçle emsallerine liderlik edebilen dünya çapında bir okul olmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs / Antalya
Tel: (242) 310 16 69
Tel: (242) 310 21 18